Zeedijk bij Oosterbierum

Brassband De Nije Bazún Britsum

Showband Sternse Slotlanders Franeker

Start hele marathon (boerderij Juckema aan de Hoarnestreek)

Percussiegroep Zeeslag Harlingen

Getwerdersyl

Stedelijk Muziekcorps Harmonie Franeker

Seewyn Mienskipsorkesten

Die Dorfplatzmusikanten

Drachtster Harmonie

Kiesterzijl

Slagkracht Leeuwarden

Advendo Slag en Vlag

Achlum

OKK Kimswerd

SDG Nes

De Skúmkoppen

Bayumerleane

Hosanna Wons

EZG Hommerts

combi Mienskipsorkest Greidhoeke/De Wâlden

combi Mienskipsorkest Warkum/regio Boalsert

www.nijlud.nl

Berghuizerweg

ASAF Lollum

Da Capo Leeuwarden

Sjongnocht Oude- en Nieuwehorne

Swarte Beien

De Sangersjongers 

Sjongersnocht

Skomjend Wiid

Sjongsum

trekzaktrio

Start halve marathon Littenserbuorren

Oranje Bolsward

Gouden Ingel

Wilhelmina Easterein

Federatieorkest Noardeast Fryslân

Hidaard

The Fabs

The Forebitter Crew 

Bongapaed Reahûs

Forte Frisone

Lytsewierrum

Combi Crescendo De Knipe/OKK Jonkerslân – https://www.crescendodeknipe.nl/ https://www.okkjonkerslan.nl/

De Bazuin Holwerd

CMV Concordia Drachten

Jouster Fanfare

 

Suderdyk voor Boazum

Crescendo Holwerd 

Nij Libben Koudum

Eensgezindheid Tjerkwerd

Melodia Wijckel

Stedelijke Harmonie Dockum

Combi NTO Lemmer/NTO De Kriich

Harmonie Bitgum

De Kriich Wergea

Easterwierrum

Draaiorgel De Roek

Popkoor Wergea

Ons Ideaal Eatserwierrum

Euterpe Beetsterzwaag 

Harmonie Weidum 

Apollo Foarút Aldegea

Omnia/Primavera lage Mierde

Friese wijkorkesten – www.kunstinjebuurt.nl / www.wijkorkest.nl

Legato Burgum

Oranje Bolsward

Snitserdyk

Bogerman Bigband

Big Mill Band Leeuwarden